Se alla

Vård med vårdtagaren i centrum

Liberalerna vill ha större brukarinflytande så att vårdtagarna själv kan välja hemtjänst, äldreboende, servicehus eller vårdhem. Vi föreslår att varje vårdtagare skall ha en omsorgskontakt som skall bevaka och driva den enskildes rätt till önskade insatser.

 

Det är också av största vikt att vårdtagarna skall kunna känna en trygghet i att personalen har adekvat kompetens och utbildning, har tid att bemöta vårdtagarens önskemål om samtal promenader och andra aktiviteter. Det är också viktigt att sträva efter bättre kontinuitet med färre vårdare till varje vårdtagare och därigenom höja livskvaliteten och eliminera risken för ofrivillig ensamhet och social isolering. En förutsättning är också att vårdpersonalen kan prata och förstå svenska.

 

Vårdtagarna skall också ha rätt till Medicinskt kunnig personal och att all berörd personal har tillgång till och använder skyddsutrustning i samband med smitta.